Contact Us

Address: Market South Road, Zhangzhai Town, Pei County, Xuzhou City, Jiangsu Province

Time: 7 days a week, 9 am to 6 pm Beijing time

Email: support@feverpuzzle.com

Company Name: Peixian Xinou Electronic Commerce Co., Ltd.